Ostateczne terminy dot. sf za 2020 r.

Ostateczne terminy dot. sf za 2020 r.

Regulują to opublikowane 29.03.2021 r. rozporządzenia MFFiPR (Dz.U. poz. 571 i 572).

Pierwsze rozporządzenie (z dn. 25.03.2021 r.) w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wydłuża termin złożenia zeznań rocznych podatników CIT i wpłaty wynikającego z nich podatku, za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 do 28.02.2021. Teraz termin ten to 30.06.2021.

Drugie rozporządzenie (z dn. 26.03.2021 r.) przedłuża (dla większości jednostek) o okres 3 miesięcy terminy, jakie wynikają z uor:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych (zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1),
  • sporządzenia sprawozdania finansowego (sf) (zgodnie z art. 52 ust. 1),
  • zatwierdzenia tego sprawozdania (zgodnie art. 53 ust. 1).

Przedłużeniu o 90 dni uległy również terminy:

  • zakończenia inwentaryzacji składników aktywów (zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1),
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy (zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2).