testPrzekształcanie sprawozdania finansowego (MSR/MSSF)

Sporządzenie sprawozdania finansowego spółki według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej istotnie różni się od sprawozdania przygotowanego na podstawie polskich przepisów Ustawy o Rachunkowości. Zespół Grupy KPW posiada duże doświadczenie w zakresie wsparcia jednostek w powyższym procesie.

Przy sporządzaniu bilansu otwarcia - jako punkt wyjścia dla rachunkowości zgodnie z MSSF, jednostka:

  • ujmuje wszystkie aktywa i zobowiązania, których ujęcia wymagają MSSF;
  • nie ujmuje pozycji jako aktywa lub zobowiązania, jeżeli MSSF nie zezwalają na ich ujęcie;
  • przeklasyfikowuje pozycje ujęte w określonych kategoriach aktywów, zobowiązań lub kapitału własnego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, które zgodnie z MSSF stanowią inny rodzaj składnika aktywów, zobowiązań lub kapitału własnego;
  • stosuje MSSF do wyceny wszystkich ujętych aktywów i zobowiązań.

Dostosowanie zasad rachunkowości wg UoR do wymogów MSSF wymaga szeregu zmian w metodach wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sposobie prezentacji danych finansowych. Przejście jednostki na MSSF może skutkować koniecznością zmiany stosowanych dotychczas przez jednostkę zasad rachunkowości dotyczących wyceny i ujmowania. Ich skutki odnoszone są jako korekty wyniku lat ubiegłych lub, jeżeli jest to właściwe, w inne pozycje kapitału własnego.

Pełne sprawozdanie finansowe wg MSSF składa się zawsze co najmniej z:

  • sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu;
  • sprawozdania z całkowitych dochodów za dany okres;
  • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres;
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres;
  • informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.