testBadanie i przegląd sprawozdania finansowego

Procedury przeprowadzonego przez nas badania są zgodne z polskimi i międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Na początkowym etapie badania koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu działalności i specyfiki branży naszych Klientów, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Istotnym obszarem weryfikowanym przez naszych specjalistów podczas badania jest system kontroli wewnętrznej funkcjonujący w badanej jednostce. Badanie pozwala na określenie słabych stron tego systemu, co umożliwia usprawnienie wewnętrznych procedur i procesów.

Badanie przeprowadzamy z wykorzystaniem tak metody wyrywkowej, jak i pełnej. Jej dobór wynika z konieczności uzyskania wystarczającej pewności, iż żadne istotne zagadnienie, mogące mieć wpływ na kształt badanego sprawozdania finansowego, nie zostanie pominięte.

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż wszelkie materiały oraz informacje uzyskane w czasie trwania badania, traktujemy z najwyższą poufnością i zachowujemy je w całkowitej tajemnicy wobec osób trzecich.